Kalkulácia / Nákupný košík

Váš košík je prázdny

Plastové okná cenník

Plastové okná INTER-OKNO s.r.o.,velkoobchod plastových okien a dverí s pôsobnostou v nitrianskom a bratislavskom kraji.Naša priorita je dať zákazníkovi kvalitné plastové okná za prijatelnú cenu ktorá splní Vaše očakávania tak ako v kvalite aj v cene. Naše okná nepredražujeme zbytočne,len preto že máte kvalitu! Kvalita a dobrá cena plastových okien sa dá dosiahnuť velmi jednoduchým spôsobom,netreba otvárať pobočky na každom rohu dalšiu a dalšiu prevádzku,ktorá len zákaznikovi predraží okno.Naša silná stránka je z jedného miesta ponúknuť kvalitné cenovo dostupné plastové okná a viac ako 8 ročná prax v obore!
 

Reklamačný poriadok

 • čl. 1

  Všeobecné ustanovenia

  Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti Inter-Okno,s.r.o. so sídlom:
  K. Thalyho č.1, Komárno, 945 01,Slovenská republika,
  IČO: 44 523 297, IČ DPH: SK2820003417,
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: s.r.o., vložka č.: 23704/N-Zbl

  (Ďalej len Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.inter-okno.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len Zmluvné strany") s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.inter-okno.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 a § 627 zákonč è.40/1964 Zb. čbèiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za Vady tovaru zakúpeného na www.inter-okno.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 a§ 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení . Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.inter-okno.sk

 • čl. 2

  Kontrola tovaru pri prevzatí

  Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

  Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

  Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.inter-okno.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v prísluných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 • čl. 3

  Reklamačný formular

   

  V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vráti tovar predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

  a.) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt
  b.) Adresa miesta, kam bol tovar dodaný
  c.) Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru
  d.) Číslo elektronickej objednávky
  e.) Dátum vystavenia elektronickej objednávky
  f. ) Dátum prevzatia tovaru kupujúcim
  g.) Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
  h.) Dátum a podpis kupujúceho.

  Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 20 zahŕňajúce náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplne vyplneného Formulára alebo nepriložených Požadovaných dokladov .

  Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

  Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

   

  Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša. Kupujúci a do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie na adresu predajne. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

  Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito reklamačným poriadkom, znížená o manipuačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v tomto reklamačnom poriadku, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode a.),b.), c.) tohto článku.

 • čl. 4

  Záručné podmienky a záručná doba

  Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba (3 roky, 5 rokov). Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

  Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie .

  Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstráni.

  Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

 • čl. 5

  Záverečné ustanovenia

  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.inter-okno.sk

Novinky, akcie, tipy
PRVÝ ONLINE ESHOP PLASTOVÉ OKNÁ

Ako prvá firma na Slovensku Vám prinášame eshop plastových okien a dverí!Velmi výhodné ceny okien pre kutilov a domácich majstrov!Okná sa objednávajú velmi jednoduchým a efektívnym spôsobom.Doprava len 0,33€ /km bez dph od KN, doprava sa ráta komplet objednavku.

Viac >>